Vedtægt


VEDTÆGTER  FOR  CLUB  I0I


1.  Klubbens navn
Klubbens navn er Club I0I Denmark, og dens adresse er den til enhver tid siddende formands.

2.  Klubbens formål
Klubben skal som specialklub under Dansk Sejlunion virke som klasseorganisation for sejlerne og som sådan arbejde for:
 • at optage ejere af I0I-ere og andre interesserede, samt   varetage disses interesser vedrørende klassen. 
 • at sikre at klassen bevarer sin ensartethed ved at kontrollere, at klassreglerne overholdes.
 • at tage initiativ til hensigtsmæssige ændringer af klasseregler
 • at tage initiativ til afholdelse af kapsejladser og stævner for I0I.
 • at føre fartøjsregister over alle danske I0I-ere.
 • at udbygge samarbejdet med I0I-klubber i andre lande.

3.  Medlemmer 
I klubben kan optages alle ejere af I0I-både som aktive  medlemmer. Samtlige medlemmer skal desuden være medlemmer af en sejlklub tilsluttet Dansk Sejlunion, eller en hermed ligestillet udenlandsk sejlklub.

Som passive medlemmer kan, uden stemmeret, optages alle interesserede.

Alle aktive medlemmer er forpligtet til at drage omsorg for at deres båd har gyldigt klassebevis, samt at båden i et og alt er i overensstemmelse med klassens regler. Klassebeviser administreres af Dansk  Sejlunion.

Ved grov overtrædelse af klassens bestemmelser kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 4/5 af dens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed  til at fremføre sine synspunkter, og kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling

Et ekskluderet medlem kan optages igen, dersom mindst 4/5 af bestyrelsens medlemmer går ind herfor.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

Ved salg af båd opgiver sælger navn og adresse på ny ejer til kassereren. Medlemskab kan overdrages til den nye ejer af båden.

4.  Kontingent 
Kontingentet for det følgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling. Klubbens regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december. Medlemmer der udtræder i årets løb har ikke ret til kontingentrefusion.              

Bestyrelsen skal inden 1. oktober afgive driftsregnskab og status for det foregående år til revisorerne.
Revideret driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisor, den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

5.   Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. september og indkaldes skriftligt vedlagt dagsorden med mindst 3 ugers varsel.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og en suppleant
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5 skal være formanden i hænde senest een uge inden generalforsamlingen. Indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest tre dage inden generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer der ikke er i kontingentrestance. Der kan kun afgives én stemme pr båd. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, afgive til et stemmeberettiget medlem. Såfremt et medlem kræver det sker afstemningen skriftligt.

Spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed betragtes et forslag som bortfaldet. Ved afstemning om ændring af vedtægter og klasseregler gælder dog reglerne i pkt. 8.

6.  Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt har indgivet begæring herom til formanden med angivelse af det eller de emner der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det/de emner, der ønskes behandlet.

Indkaldelse og udsendelse af dagsorden foretages som beskrevet i pkt. 5.

7.  Bestyrelse
Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen. På lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, og på ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med en formand, næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Klubben tegnes af formanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen. Der føres protokol over bestyrelsens møder og beslutninger samt referat af generalforsamlingen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer er tilstede. Formanden alene eller 2 medlemmer af bestyrelsen kan indkalde til bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan eenstemmigt udnævne personer som klubben ønsker at hædre for usædvanlig indsats til gavn for I0I-klassen, til æresmedlemmer.

8.  Ændring af vedtægter og klassebestemmelser
Ændring af vedtægter og klassebestemmelser kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmer, der er afgivet.

9.  Opløsning af klubben 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

Ved klubbens opløsning tilstilles eventuelle midler Dansk Sejlunion.
                                               * * * *
Som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. februar 1978 i Skovshoved.
Ændringer vedtaget på generalforsamling den 1. august 1990 i Faaborg.
Ændringer vedtaget på generalforsamling den 14. juni 2009 i Rungsted.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Vælg en profil eller vælg anonym, for at skrive en kommentar. Tast derefter kommentaren, og tryk på send kommentar.