mandag den 18. april 2016

Referat af Generalforsamling

Referat fra generalforsamling i Club 101 12-04-2016 i Skovshoved.

Til stede: Niels Peter Munk (DEN 9), Johan Münster Swendsen (DEN 11), Jan Svendsen (DEN 33), Kasper Bonnevie og Jesper Tjott (DEN 45), Torben Petersen (DEN 50), Stig Waldorff (DEN (88), Nicolai Morten Møller Andersen (DEN 134), Iver Larsen (DEN 277), Mogens Petersson (DEN 304) og Sussie Grevsen (DEN 358).

Kasper Bonnevie blev valgt til ordstyrer, Sussie Grevsen til referent

Formandens beretning:

"Vi afholdt klassemesterskab i en ny form med 4 sejladser fordelt på 4 dage om aftenen. Indtrykket var, at det var noget folk kunne bruge, og at det er den model vi arbejder videre med. Der var en rigtig god stemning under stævnet og deltagerantallet var lidt højere end de sidste 4 år. Da klubben gennem længere tid har opsparet et pænt overskud, valgte bestyrelsen at betale en stor del at udgifterne til klassemesterskabet, da vi mente, at det skulle komme de aktive sejlere til gode.

DS har etableret et klassebådsnetværk, som 101 klubben deltager i. Billedet er, at stort alle klasser har store problemer med at samle aktive sejlere. Der diskuteres og erfaringsudveksles i dette netværk, om hvordan man kan få liv i klassebådene igen.

Vi inviterede til søndagstræning i Rungsted i foråret. Der var desværre ikke den store tilslutning.
Klubben lider lidt under, at den har en formand, der ikke har tid.  Jeg har meddelt, at jeg var villig til at træde tilbage, hvis der var nogen, der havde lyst til at lægge energi og sjæl i klubben. (det var der ikke)

Formanden efterlyste gode ideer fra medlemmerne. Hvis nogen har en god ide skal bestyrelsen nok støtte op om nye tiltag."

Formandens beretning blev godkendt - bred opbakning til sidste års DM/Klassemesterskabskoncept. En anden ide, der arbejdes med er støtte til klassebådenes afholdelse af DM (flere klasser)

Fremlæggelse af regnskab

Stig (kassereren) fremlagde regnskab, der blev godkendt. Der udtryktes opbakning til at fortsætte linjen med at støtte økonomisk op om DM/klassemesterskab.

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 400 kr. Det blev vedtaget.

Indkomne forslag

Ingen forslag.

Valg til bestyrelsen

På valg i år var Stig Waldorff og Lars Ranggaard, der begge ønskede og fik genvalgt. Bestyrelsen forsætter derfor uændret med Niels Peter Munk, Jesper Tjott, Stig Waldorff, Mogens Petersson og Lars Ranggaard.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Iver Larsen blev valgt til revisor. Kasper Bonnevie blev revisorsuppleant.

Eventuelt

Opfordring til at tage fat i dem, der var med sidste år i Øresundsugen og vores klassemesterskab.

Tjott spurgte til stemning for en tur til Hven (med indlagt morfar og whiskey) – det prøves nok.

Vi vil prøve at få så mange både på vandet – også for at fastholde egen start. Forskellige måder at få gaster og skippere til at mødes blev vendt. Erfaringen er at skipperbørser på nettet ikke bruges. Sussie opfordrede til at tage fat i nogen af dem, der ikke sejler kapsejlads, men har båd og høre om de vil med på vandet i anden mands båd.

Generalforsamlingen blev hævet i god ro og orden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Vælg en profil eller vælg anonym, for at skrive en kommentar. Tast derefter kommentaren, og tryk på send kommentar.